تیم آبی

برگه رمز هایی برای شکارگران تهدید

سرآغاز آماده سازی امن سازی شناسایی دامنه محافظت و دفاع نظارت تحلیل پس از حمله روش ها و نکته ها لیست کنترل مدیریت حادثه شناسایی حادثه

محافظت و دفاع

ویندوز

غیر فعال سازی و یا توقف سرویس ها

لیست سرویس های متوقف و یا غیر فعال شده:

C:\> sc query
C:\> sc config "<SERVICE NAME>" start= disabled
C:\> sc stop "<SERVICE NAME>"
C:\> wmic service where name='<SERVICE NAME>' call
ChangeStartmode Disabled

فایروال میزبان

نمایش تمام rule ها:

C:\> netsh advfirewall firewall show rule name=all

روشن و یا خاموش نمودن فایروال :

C:\> netsh advfirewall set currentprofile state on
C:\> netsh advfirewall set currentprofile
firewallpolicy blockinboundalways,allowoutbound
C:\> netsh advfirewall set publicprofile state on
C:\> netsh advfirewall set privateprofile state on
C:\> netsh advfirewall set domainprofile state on
C:\> netsh advfirewall set allprofile state on
C:\> netsh advfirewall set allprof ile state off

تنظیم rule جدید برای فایروال:

C:\> netsh advfirewall firewall add rule name="Open
Port 80" dir=in action=allow protocol=TCP
localport=80

C:\> netsh advfirewall firewall add rule name="My
Application" dir=in action=al low
program="C:\MyApp\MyApp.exe" enable=yes

C:\> netsh advfirewall firewall add rule name="My
Application" dir=in action=al low
program="C:\MyApp\MyApp.exe" enable=yes
remoteip=157.60.0.1,172.16.0.0/16,Local5ubnet
prof i le=doma in

C:\> netsh advfirewall firewall add rule name="My
Application" dir=in action=allow
program="C:\MyApp\MyApp.exe" enable=yes
remoteip=157.60.0.1,172.16.0.0/16,LocalSubnet
profile=domain

C:\> netsh advfirewall firewall add rule name="My
Application" dir=in action=al low
program="C:\MyApp\MyApp.exe" enable=yes
remoteip=157.60.0.1,172.16.0.0/16,Local5ubnet
profile=private

C:\> netsh advfirewall firewall delete rule
name=rule name program="C:\MyApp\MyApp.exe"

C:\> netsh advfirewall firewall delete rule
name=rule name protocol=udp localport=500

C:\> netsh advfirewall firewall set rule
group=" remote desktop" new enable=Yes prof ile=domain

C:\> netsh advfirewall firewall set rule
group="remote desktop" new enable=No profile=public

تنظیم موقعیت مکانی گزارشات:

C:\> netsh advfirewall set currentprofile logging
C:\<LOCATION>\<FILE NAME>

تنظیم و تغییر موقعیت گزارشات فایروال:

C:\>
more %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewa
ll.log

C:\> netsh advfirewall set allprofile logging
maxfilesize 4096

C:\> netsh advfirewall set allprofile logging
droppedconnections enable

C:\> netsh advfirewall set allprofile logging
allowedconnections enable

نمایش گزارشات فایروال:

PS C:\> Get-Content
$env:systemroot\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall
. log

کلمه عبور ها

تغییر کلمه عبور:

C:\> net user <USER NAME> * /domain
C:\> net user <USER NAME> <NEW PASSWORD>

تغییر کلمه عبور از راه دور:

منبع. https://technet.microsoft.com/en­ us/sysinternals/bb897543

C:\> pspasswd.exe \\<IP ADDRESS or NAME OF REMOTE
COMPUTER> -u <REMOTE USER NAME> -p <NEW PASSWORD>

تغییر کلمه عبور از راه دور:

PS C:\> pspasswd.exe \\<IP ADDRESS or NAME OF REMOTE
COMPUTER>

فایل های میزبان

تنظیم دوباره DNS:

C:\> ipconfig /flushdns

تنظیم دوباره حافظه نهان NetBios:

C:\> nbtstat -R

اضافه نمودن دامنه مخرب و هدایت آن به localhost:

C:\> echo 127.0.0.1 <MALICIOUS DOMAIN> >>
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

بررسی فایل های میزبان با ارسال ping 127.0.0.1:

C:\> ping <MALICIOUS DOMAIN> -n 1

لیست سفید

ایجاد و استفاده از فایل Proxy Auto Config(PAC) برای url و ip های مشکوک:

function FindProxyForURL(url, host) {
II Send bad DNS name to the proxy
if (dnsDomainis(host, ".badsite.com"))
return "PROXY http:11127.0.0.1:8080";
II Send bad IPs to the proxy
if (isinNet(myipAddress(), "222.222.222.222",
"255.255.255.0"))
return "PROXY http:11127.0.0.1:8080";
II All other traffic bypass proxy
return "DIRECT";
}

محدودیت های برنامه ای

استفاده از Applocker - برای Server 2008 R2 یا Windows 7 یا بالا تر:

مراحل کار با Applocker (نیازمند GUI):

Step 1: Create a new GPO.

Step 2: Right-click on it to edit, and then navigate through Computer Configuration, Policies, Windows Settings, Security Settings, Application Control Policies and Applocker. Click Configure Rule Enforcement.

Step 3: Under Executable Rules, check the Configured box and then make sure Enforce Rules is selected from the drop-down box. Click OK.

Step 4: In the left pane, click Executable Rules.

Step 5: Right-click in the right pane and select Create New Rule.

Step 6: On the Before You Begin screen, click Next.

Step 7: On the Permissions screen, click Next.

Step 8: On the Conditions screen, select the Publisher condition and click Next.

Step 9: Click the Browse button and browse to any executable file on your system. It doesn’t matter which.

Step 10: Drag the slider up to Any Publisher and then click Next.

Step 11: Click Next on the Exceptions screen.

Step 12: Name policy, Example uonly run executables that are signed” and click Create.

Step 13: If this is your first time creating an Applocker policy, Windows will prompt you to create default rule, click Yes.

Step 14: Ensure Application Identity Service is Running.

C:\> net start AppIDSvc
C:\> REG add
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\AppIDSvc" /v
Start /t REG_DWORD /d 2 /f

Step 15: Changes require reboot.

C:\ shutdown.exe /r
C:\ shutdown.exe /r /m \\<IP ADDRESS OR COMPUTER
NAME> /f

استفاده از ماژول Applocker در PowerShell:

PS C:\> import-module Applocker

اطلاعات درباره پرونده و فایل های اجرایی و غیر اجرای در مسیر C:\Windows\System32 را نمایش می دهد:

PS C:\> Get-ApplockerFileinformation -Directory
C:\Windows\System32\ -Recurse -FileType Exe, Script

ایجاد policy در Applocker برای کلیه فایل های اجرایی در مسیر C:\Windows\System32:

PS C:\> Get-ApplockerFileinformation -Directory
C:\Windows\System32\ -Recurse -FileType Exe, Script

ایجاد policy در Applocker برای اجازه به کلیه فایل های اجرایی در مسیر C:\Windows\System32:

PS C:\> Get-Childitem C:\Windows\System32\*,exe I
Get-ApplockerFileinformation I New-ApplockerPolicy -
RuleType Publisher, Hash -User Everyone -
RuleNamePrefix System32

تغییر policy های موجود با استفاده از فایل C:\Policy.xml:

PS C:\> Set-AppLockerPolicy -XMLPolicy C:\Policy.xml

استفاده از policy های Applocker برای اجازه به اجرای notepad و calc برای کاربرانی که عضو گروه everyone هستند:

PS C:\> Test-AppLockerPolicy -XMLPolicy
C:\Policy.xml -Path C:\Windows\System32\calc.exe,
C:\Windows\System32\notepad.exe -User Everyone

ایجاد محدودیت برای تعداد اجرا:

PS C:\> Get-ApplockerFileinformation -Eventlog -
Logname "Microsoft-Windows-Applocker\EXE and DLL" -
EventType Audited -Statistics

ایجاد یک policy برای Applocker از event های audited شده برای فایل های exe و dll:

PS C:\> Get-ApplockerFileinformation -Eventlog -
LogPath "Microsoft-Windows-AppLocker/EXE and DLL" -
EventType Audited I New-ApplockerPolicy -RuleType
Publisher,Hash -User domain\<GROUP> -
IgnoreMissingFileinformation I Set-ApplockerPolicy -
LDAP "LDAP://<DC>,<DOMAIN>.com/CN={31B2F340-016D-
11D2-945F-
00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=<DOMAIN>,DC=com"

استخراج کلیه policy های Applocker:

PS C:\> Get-AppLockerPolicy -Local I Test­
AppLockerPolicy -Path C:\Windows\System32\*,exe -
User domain\<USER NAME> -Filter Denied I Format-List
-Property Path > C:\DeniedFiles.txt

بررسی و تست فایل استخراج شده policy های Applocker:

PS C:\> Get-Childitem <DirectoryPathtoReview> -
Filter <FileExtensionFilter> -Recurse I Convert-Path
I Test-ApplockerPolicy -XMLPolicy
<PathToExportedPolicyFile> -User <domain\username> -
Filter <TypeofRuletoFilterFor> I Export-CSV
<PathToExportResultsTo.CSV>

نمایش لیست GridView برای کلیه rule ها:

PS C:\> Get-AppLockerPolicy -Local -Xml I Out­-GridView

دستور IPSEC

ایجاد یک Local Security Policy برای Applocker برای هر گونه اتصال و پروتکلی و با استفاده از preshared key:

C:\> netsh ipsec static add filter
filterlist=MyIPsecFilter srcaddr=Any dstaddr=Any
protocol=ANY
C:\> netsh ipsec static add filteraction
name=MyIPsecAction action=negotiate
C:\> netsh ipsec static add policy
name=MyIPsecPolicy assign=yes
C:\> netsh ipsec static add rule name=MyIPsecRule
policy=MyIPsecPolicy filterlist=MyIPsecFilter
filteraction=MyIPsecAction conntype=all activate=yes
psk=<PASSWORD>

اضافه نمودن rule مربوط به اجازه به پورت 80 و 443 در ipsec:

C:\> netsh ipsec static add filteraction name=Allow
action=permit
C:\> netsh ipsec static add filter
filterlist=WebFilter srcaddr=Any dstaddr=Any
protocol=TCP dstport=80
C:\> netsh ipsec static add filter
filterlist=WebFilter srcaddr=Any dstaddr=Any
protocol=TCP dstport=443
C:\> netsh ipsec static add rule name=WebAllow
policy=MyIPsecPolicy filterlist=WebFilter
filteraction=Allow conntype=all activate=yes
psk=<PASSWORD>

نمایش کلیه Local Security Policy در ipsec که اسم آن “MyIPsecPolicy”:

C:\> netsh ipsec static show policy
name=MyIPsecPolicy

توقف و یا عدم استفاده از policy ها در IPSEC:

C:\> netsh ipsec static set policy
name=MyIPsecPolicy

ایجاد یک policy و rule و preshared key جدید برای هر گونه اتصالی:

C:\> netsh advfirewall consec add rule name= u IPSEC"
endpointl=any endpoint2=any
action=requireinrequireout qmsecmethods=default

نیازمند preshared key برای کلیه درخواست های outgoing در ipsec:

C:\> netsh advfirewall firewall add rule
name= u IPSEC_Out" dir=out action=allow enable=yes
profile=any localip=any remoteip=any protocol=any
interfacetype=any security=authenticate

ایجاد یک rule برای web browsing:

C:\> netsh advfirewall firewall add rule name="Allow
Outbound Port 80 11 dir=out localport=80 protocol=TCP
action=allow

ایجاد یک rule برای DNS:

C:\> netsh advfirewall firewall add rule name="Allow
Outbound Port 53 11 dir=out localport=53 protocol=UDP
action=allow

حذف Rule در IPSEC:

C:\> netsh advfirewall firewall delete rule
name="IPSEC_RULE"

ACTIVE DIRECTORY (AD) و GROUP POLICY OBJECT (GPO)

دریافت و اعمال policie های جدید:

C:\> gpupdate /force
C:\> gpupdate /sync

Audit موفق و ناموفق برای کاربر Bob:

C:> auditpol /set /user:bob /category:"Detailed
Tracking" /include /success:enable /failure:enable

ایجاد یک Organization Unit برای انتقال کاربران و رایانه های مشکوک:

C:\> dsadd OU <QUARANTINE BAD OU>

انتقال کاربران active directory به گروه جدید NEW GROUP:

PS C:\> Move-ADObject 'CN=<USER NAME>,CN=<OLD USER
GROUP>,DC=<OLD DOMAIN>,DC=<OLD EXTENSION>' -
TargetPath 'OU=<NEW USER GROUP>,DC=<OLD
DOMAIN>,DC=<OLD EXTENSION>'

روش مشابه:

C:\> dsmove "CN=<USER NAME>,OU=<OLD USER OU>,DC=<OLD
DOMAIN>,DC=<OLD EXTENSION>" -newparent OU=<NEW USER
GROUP>,DC=<OLD DOMAIN>,DC=<OLD EXTENSION>

سیستم بدون ACTIVE DIRECTORY (AD)

عدم اجازه به فایل .exe:

C:\> reg add
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Poli
cies\Explorer" /v DisallowRun /t REG_DWORD /d
"00000001" /f
C:\> reg add
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Poli
cies\Explorer\DisallowRun" /v badfile.exe /t REG_SZ
/d <BAD FILE NAME>.exe /f

غیرفعال سازی Remote Desktop:

C:\> reg add
"HKLM\SYSTEM\Cu rrentCont ro lSet\Cont ro l \ Terminal
Server" /f /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 1

ارسال پاسخ NTLMv2 فقط برای LM و NTLM: (به صورت پیش فرض در ویندوز 7)

C:\> reg add
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\ /v
lmcompatibilitylevel /t REG_DWORD /d 5 /f

محدود نموده دسترسی ناشناس:

C:\> reg add
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa /v
restrictanonymous /t REG_DWORD /d 1 /f

عدم اجازه دسترسی ناشناسان به SAM accounts و shares:

C:\> reg add
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa /v
restrictanonymoussam /t REG_DWORD /d 1 /f

غیر فعال سازی IPV6:

C:\> reg add
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\Parame
ters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 255 /f

غیر فعال سازی کلید ها sticky:

C:\> reg add "HKCU\Control
Panel\Accessibility\StickyKeys" /v Flags /t REG_SZ
/d 506 /f

غیر فعال سازی تغییر کلید ها:

C:\> reg add "HKCU\Control
Panel \Accessibility\ ToggleKeys" /v Flags /t REG_SZ
Id 58 /f

غیر فعال سازی کلید های فیتلر:

C:\> reg add "HKCU\Control
Panel\Accessibility\Keyboard Response" /v Flags /t
REG_SZ /d 122 /f

غیرفعال سازی On-screen Keyboard:

C:\> reg add
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI 
/f /v ShowTabletKeyboard /t REG_DWORD /d 0

غیرفعال سازی Administrative Shares - Workstations:

C:\> reg add
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\
Parameters /f /v AutoShareWks /t REG_DWORD /d 0

غیرفعال سازی Administrative Shares - Severs

C:\> reg add
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\
Parameters /f /v AutoShareServer /t REG_DWORD /d 0

حذف هش های مربوط به حمله Pass the Hash (نیازمند راه اندازی مجدد و تغییر کلمه عبور برای هش های قدیمی):

C:\> reg add
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa /f /v
NoLMHash /t REG_DWORD /d 1

غیرفعال سازی ویرایش رجیستری: (High Risk)

C:\> reg add
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polic
ies\System /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 1
/f

غیر فعال سازی IE Password Cache:

C:\> reg add
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Inter
net Settings /v DisablePasswordCaching /t REG_DWORD
/d 1 /f

غیر فعال سازی CMD prompt:

C:\> reg add
HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System /v
DisableCMD /t REG_DWORD /d 1 /f

غیر فعال سازی حافظه نهان احراز هویت Admin در میزبان با استفاده از rdp:

C:\> reg add
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa /v
DisableRestrictedAdmin /t REG_DWORD /d 0 /f

عدم پردازش فایل هایی که فقط یکبار اجرا شده اند:

C:\> reg add
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polic
ies\Explorer /v DisableLocalMachineRunOnce /t
REG_DWORD /d 1

C:\> reg add
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polic
ies\Explorer /v DisableLocalMachineRunOnce /t
REG_DWORD /d 1

نیاز مند دسترسی User Access Control (UAC):

C:\> reg add
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polic
ies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /f

نیاز مند دسترسی User Access Control (UAC):

C:\> reg add
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polic
ies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /f

تغییر کلمه عبور بعد از ورود مجدد:

PS C:\> Set-ADAccountPassword <USER> -NewPassword
$newpwd -Reset -PassThru I Set-ADuser -
ChangePasswordAtLogon $True

کلمه عبور را در ورود بعدی برای گروه OU تغییر کند:

PS C:\> Get-ADuser -filter "department -eq '<OU GROUP>' -AND enabled -eq 'True'" | Set-ADuser - ChangePasswordAtLoggon $True

فعال سازی گزارش گیری در فایروال:

C:\> netsh firewall set logging droppedpackets
connections = enable

لینوکس

غیر فعال و یا توقف سرویس ها

اطلاعات سرویس ها:

# service --status-all
# ps -ef
# ps -aux

نمایش لیست سرویس های راه انداز:

# initctl list

نمونه ای از شروع و توقف سرویس ها در ubuntu

در Ubuntu:

# /etc/init,d/apache2 start
# /etc/init.d/apache2 restart
# /etc/init.d/apache2 stop (stops only until reboot)
# service mysql start
# service mysql restart
# service mysql stop (stops only until reboot)

لیست کلیه سرویس های راه انداز:

# ls /etc/init/*,conf

بررسی وضیعت سرویس راه انداز:

# status ssh

بررسی وضیعت سرویس در صورتی که عضو راه انداز نباشد:

# update-rc.d apache2 disable
# service apache2 stop

فایروال میزبان

ذخیره سازی کلیه rule های موجود iptables:

# iptables-save > firewall.out

ویرایش فایل حاوی rule ها:

# vi firewall.out

بارگذاری مجدد rule های iptables:

# iptables-restore < firewall.out

دستورات نمونه iptables شامل محدود نمودن ip و port ها:

# iptables -A INPUT -s 10.10.10.10 -j DROP
# iptables -A INPUT -s 10,10.10.0/24 -j DROP
# iptables -A INPUT -p tcp --dport ssh -s 10.10.10.10 -j DROP
# iptables -A INPUT -p tcp --dport ssh -j DROP

مسدود نمودن تمامی ارتباطات:

# iptables-policy INPUT DROP
# iptables-policy OUTPUT DROP
# iptables-policy FORWARD DROP

گزارش گیری تمام rule های denied در iptables:

# iptables -I INPUT 5 -m limit --limit 5/min -j LOG
--log-prefix "iptables denied: " --log-level 7

ذخیره سازی تمام rule های iptables:

در Ubuntu:

# /etc/init.d/iptables save
# /sbin/service iptables save

در RedHat یا CentOS:

# /etc/init.d/iptables save
# /sbin/iptables-save

لیست تمام rule های iptables:

# iptables -L

راه اندازی مجدد rule های iptables:

# iptables -F

شروع و متوقف نمودن گزارش گیری سرویس iptables:

# service iptables start
# service iptables stop

شروع و متوقف نمودن گزارش گیری سرویس ufw:

# ufw enable
# ufw disable

شروع و متوقف نمودن گزارش گیری ufw:

# ufw logging on
# ufw logging off

تهیه نسخه پشتیبان از rule های ufw:

# cp /lib/ufw/{user.rules,user6.rules} /<BACKUP
LOCATION>
# cp /lib/ufw/{user.rules,user6.rules} ./

نمونه ای از دستورات فایروال(ufw) برای محدود نموده ip و port ها:

# ufw status verbose
# ufw delete <RULE#>
# ufw allow for <IP ADDRESS>
# ufw allow all 80/tcp
# ufw allow all ssh
# ufw deny from <BAD IP ADDRESS> proto udp to any
port 443

کلمه عبور ها

تغییر کلمه عبور:

$ passwd (For current user)
$ passwd bob (For user Bob)
$ sudo su passwd (For root)

فایل های میزبان

اضافه نمودن دامنه مخرب و هدایت آن به localhost:

# echo 127.0.0,1 <MALICIOUS DOMAIN> >> /etc/hosts

بررسی فایل های هاست با ارسال ping 127.0.0.1:

# ping -c 1 <MALICIOUS DOMAIN>

راه اندازی مجدد DNS cache در ubuntu:

# /etc/init.d/dns-clean start

4 راه برای راه اندازی مجدد DNS cache :

# /etc/init.d/nscd restart
# service nscd restart
# service nscd reload
# nscd -i hosts

راه اندازی مجدد DNS cache:

# /etc/init.d/dnsmasq restart

لیست سفید

ایجاد و استفاده از فایل Proxy Auto Config(PAC) برای url و ip های مشکوک:

function FindProxyForURL(url, host) {
II Send bad DNS name to the proxy
if (dnsDomainis(host, ",badsite.com"))
return "PROXY http:11127.0.0.1:8080";
II Send bad IPs to the proxy
if (isinNet(myipAddress(), "222.222.222.222",
"255.255.255.0"))
return "PROXY http:11127.0.0.1:8080";
II All other traffic bypass proxy
return "DIRECT";
}

دستور IPSEC

اجازه به فایروال برای ترافیک IPSEC:

# iptables -A INPUT -p esp -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -p ah -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -p udp --dport 500 -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -p udp --dport 4500 -j ACCEPT

Pass IPSEC traffic:

مرحله 1: نصب Racoon utility در <IP ADDRESS میزبان 1>

و <IP ADDRESS میزبان 2> برای فعال سازی تونل IPSEC در

Ubuntu.

# apt-get install racoon

مرحله 2: ویرایش /etc/ipsec­ tools.conf در <IP ADDRESS میزبان 1> and <IP ADDRESS میزبان 2> .

flush;
spdflush;
spdadd <HOST1 IP ADDRESS> <HOST2 IP ADDRESS> any -P
out ipsec
esp/transport//require;
spdadd <HOST2 IP ADDRESS> <HOST1 IP ADDRESS> any -P
in ipsec
esp/transport//require;

مرحله 3: ویرایش /etc/racoon/racoon.conf در <IP ADDRESS میزبان 1> و <IP ADDRESS میزبان 2>.

log notify;
path pre_shared_key "/etc/racoon/psk.txt";
path certificate "/etc/racoon/certs";
remote anonymous {
exchange_mode main,aggressive;
proposal {
encryption_algorithm aes_256;
hash_algorithm sha256;
authentication_method
pre_shared_key;
dh_group modp1024;
}
generate_policy off;
}
sainfo anonymous{
pfs_group 2;
encryption_algorithm aes_256;
authentication_algorithm hmac_sha256;
compression_algorithm deflate;
}

مرحله 4: اضافه نمودن preshared key به دو میزبان.

در میزبان 1:

# echo <HOST2 IP ADDRESS> <PRESHARED PASSWORD>
>>/etc/racoon/psk.txt

در میزبان 2:

# echo <HOSTl IP ADDRESS> <PRESHARED PASSWORD>
>>/etc/racoon/psk.txt

مرحله 5: راه اندازی مجدد دو سیستم.

# service setkey restart

برنامه پیکربندی و قوانین :

# setkey -D
# setkey -DP