تیم آبی

برگه رمز هایی برای شکارگران تهدید

سرآغاز آماده سازی امن سازی شناسایی دامنه محافظت و دفاع نظارت تحلیل پس از حمله روش ها و نکته ها لیست کنترل مدیریت حادثه شناسایی حادثه

چک لیست مدیریت حوادث

چک لیست پاسخ دهی

این بخش چک لیست راهنمای پاسخ دهی به حوادث است و بخش های مختلفی دارد که نیازمند است با توجه به محیط های مختلف استفاده شود.

شناسایی task ها

محتویات task ها

اصلاح task ها

دیگر موارد درباره task ها

چک لیست ویژگی های MALWARE